Privacy verklaring

Care4Lease B.V. (hierna ‘Care4Lease’, ‘wij’ of ‘ons’) kan uw persoonsgegevens om verschillende redenen verwerken. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever een leaseovereenkomst heeft afgesloten bij een leasemaatschappij die met ons samenwerkt. Of omdat u bij ons, of bij een leasemaatschappij die met ons samenwerkt, een Private Leaseovereenkomst heeft afgesloten. Misschien is er alleen nog sprake van een offerte. Ook dan kunnen wij gegevens van u verwerken.

Indien en voor zover wij als ‘beheerder’ optreden voor uw leasemaatschappij, verrichten wij namens deze administratieve handelingen. In termen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden wij dan als ‘verwerker’. Dit privacy statement is daarop niet van toepassing. In dat geval geldt het privacy statement van uw leasemaatschappij. Deze kan u hier meer over vertellen.

Wij gaan zorgvuldig om met alle informatie die ons wordt toevertrouwd. Zo leggen onze medewerkers allemaal de bankiers eed af. De eed houdt in dat wij het klantbelang centraal stellen, dat wij geen misbruik maken van kennis, dat wij verplicht zijn tot geheimhouding van wat ons wordt toevertrouwd en een zorgvuldige belangenafweging moeten maken. De tekst ervan kunt u vinden op www.wetten.overheid.nl. Meer informatie leest u op de website van de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl). Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die u identificeerbaar maken. Uw persoonsgegevens worden door, of onder verantwoordelijkheid van, Care4Lease B.V. verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het afhandelen van aanvragen, voorbereiden, aangaan en uitvoeren van leaseovereenkomst(en). Hiervoor gebruiken we uw naam en contactgegevens, geslacht, geboortedatum, documentnummer van het rijbewijs, contractnummer, relevante mailwisselingen en notities van telefoongesprekken, en het IBAN-rekeningnummer voor de maandelijkse incasso; ;
 2. Het uitvoeren van een kredietcontrole. Hierin werken wij samen met Economic Data Resources B.V.
  1. Voor het aangaan van een private lease voert Economic Data Resources B.V., handelend onder de naam ‘EDR Credit Services’, in opdracht van Care4Lease B.V een acceptatietoets uit. Doel van de acceptatietoets is het beheersen van risico’s en het juist uitvoeren van het acceptatiebeleid zoals bepaald volgens Keurmerk Private Lease. Dat betekent dat we toetsen of u de leaseprijs kunt betalen, nu en gedurende de leaseperiode. Voor dit doel verstrekken wij uw naam en e-mailadres aan EDR Credit Services. Zij nemen vervolgens contact met u op voor het aanleveren van de benodigde informatie. Na de beoordeling ontvangen wij van EDR uw contactgegevens, geboortedatum, IBAN-rekeningnummer, het documentnummer van uw rijbewijs en een positief of negatief advies gebaseerd op uw financiële situatie. Indien er sprake is van een medecontractant ontvangen wij ook van die persoon voorgaande informatie.
  2. Voor het aangaan van een zakelijke lease verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V., handelend onder de naam ‘DAS Bedrijfsinformatie’. DAS Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. DAS Bedrijfsinformatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Zie voor meer informatie: www.edrcreditservices.nl/privacy-statement. Ook kunnen wij voor dit doeleinde informatie ontvangen van andere handelsinformatiebureaus en openbare bronnen raadplegen zoals het Handelsregister of registers met faillissementshistorie.
 3. Het registreren van uw leasecontract bij Stichting BKR, zoals bepaald door het Keurmerk Private Lease. Hiervoor verwerken wij uw naam, adres, geboortedatum, contractnummer, leasebedrag en de looptijd.
 4. Het bestrijden van fraude. Voor zowel zakelijke als particuliere klanten geldt dat wij bij ernstige vermoedens van fraude de zaak zullen onderzoeken en in dat kader aanvullende relevante informatie zullen verzamelen. U zult hiervan op de hoogte worden gesteld zodra het onderzoek dit toelaat.
 5. Het financieren van onze leaseactiviteiten. Hiervoor verwerken wij uw naam, adresgegevens, kenteken, voertuiginformatie, informatie over het leasecontract en KvK nummer;
 6. Het voeren van de leaseadministratie. Hiervoor gebruiken we uw naam en contactgegevens, geslacht, geboortedatum, contractgegevens, het kenteken en voertuiggegevens;
 7. Het berekenen en vastleggen van verschuldigde bedragen voor het voeren van de debiteurenadministratie. Hiervoor gebruiken we uw naam en contactgegevens, geslacht, contractnummer, financiële positie, en IBAN-rekeningnummer voor de maandelijkse incasso;
 8. Om met u in contact te kunnen treden in het kader van de leaseovereenkomst en te reageren op door u gestelde vragen. Wij gebruiken hiervoor uw naam, contactgegevens en details over de inhoud van de communicatie;
 9. Het registreren van het voertuig, de administratie- en bewaarplicht en het (laten) verzorgen van de accountantscontrole, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW). Hiervoor gebruiken we uw contactgegevens, kenteken, contractnummer, betaalde leasetermijnen, evenals gegevens over eventuele boetes en schades;
 10. Het behandelen van geschillen. Wij gebruiken hiervoor uw contactgegevens en informatie die relevant is voor het geschil. De actuele klachtenprocedure is te vinden op www.care4lease.nl;
 11. Voor marktonderzoek en statistieken kunnen wij uw gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm verwerken.
 12. Het verbeteren van onze processen. Waar mogelijk zullen wij de gegevens zodanig bewerken dat ze niet meer herleidbaar zijn naar individuen.

Voor elk doeleinde waarvoor wij gegevens verwerken vereist de AVG een zogenaamde grondslag. De relevante wettelijke grondslagen waar wij gebruik van maken zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het tot stand komen of uitvoeren van een overeenkomst; de genoemde doeleinden onder nummers 1, 6, 7 en 8 zijn hierop gebaseerd.
 • De verwerking is noodzakelijk op grond van een wettelijke verplichting; de genoemde doeleinden onder nummers 9 en 10 zijn hierop gebaseerd.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het dienen van een gerechtvaardigd belang; de genoemde doeleinden onder nummers 2, 3, 4, 5, 11 en 12 zijn hierop gebaseerd.

Uitwisseling met derden

We kunnen gegevens van u ontvangen van en/of verstrekken aan de volgende derde partijen wanneer dat nodig is:

N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Bovemij Voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst van uw auto, indien een verzekering als component onderdeel uitmaakt van de leaseovereenkomst.
Stichting Bureau Krediet Registratie ('Stichting BKR') Als u privé een leaseovereenkomst sluit (Private Lease), wordt 65% van de totale waarde van de leaseovereenkomst bij Stichting BKR geregistreerd.
Economic Data Resources B.V. ('EDR Credit Services') Als u privé een leaseovereenkomst sluit (Private Lease), delen wij gegevens met EDR Credit Services voor het uitvoeren van de acceptatietoets. Dit zoals bepaald volgens Keurmerk Private Lease. EDR Credit Services B.V. is ISO gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging en zij werken in overeenstemming met de verwerkersovereenkomst die Care4Lease B.V. met haar gesloten heeft. Zo zijn uw gegevens in goede handen. Zie ook de website: www.edrcreditservices.nl.
Economic Data Resources B.V. (‘DAS Bedrijfsinformatie’) Als u een zakelijke lease aangaat voor uw eigen bedrijf, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (DAS Bedrijfsinformatie). DAS Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. DAS Bedrijfsinformatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door DAS Bedrijfsinformatie, zie: www.edrcreditservices.nl/privacy-statement.
Handelsinformatiebureaus Als u een zakelijke lease aangaat voor uw eigen bedrijf kunnen wij informatie ontvangen van handelsinformatiebureaus om een gedegen risico inschatting te kunnen maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Kamer van Koophandel.
Uw werkgever Als u berijder bent van een leaseauto die uw werkgever u ter beschikking stelt, delen wij gegevens met uw werkgever voor de bestelling, de aflevering, het onderhoud en reparaties van het voertuig.
Auto(schade)bedrijven Voor de bestelling, de aflevering, het onderhoud en reparaties van het voertuig.
Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW) Voor het op naam zetten van het voertuig.
Travelcard of MultiTankcard Voor het aanvragen van een brandstofpas, indien brandstof als component onderdeel uitmaakt van de leaseovereenkomst.
IT partners Voor support doeleinden kunnen wij delen van de database beschikbaar stellen aan onze softwareleveranciers en netwerkbeheerders. Wij hebben met hen verwerkersovereenkomsten gesloten en zullen geen persoonsgegevens delen als dat niet noodzakelijk is.

Daarnaast kunnen wij gegevens verstrekken aan de volgende partijen om te voldoen aan de gerechtvaardigde belangen van onze bedrijfsvoering. Ook hebben deze partijen een gerechtvaardigd belang bij het verkrijgen van gegevens om hun rechten op grond van het Burgerlijk Wetboek uit te oefenen.

Financiële instellingen Voor de financiering van uw leasecontract delen wij een beperkt aantal gegevens onder strikte voorwaarden met financiële instellingen ter controle op en uitoefening van zekerheden, waaronder de verpanding van vorderingen. Voor meer vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.
Bovemij N.V. Voor het garanderen van de operationele continuïteit van uw leasecontract delen wij een beperkt aantal gegevens onder strikte voorwaarden met onze houdstermaatschappij Bovemij N.V.. Voor meer vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier
Advocaten, notarissen, deurwaarders, incassobureaus Voor het uitwinnen van onze zekerheden en ondersteuning bij geschillen kunnen wij de hulp inroepen van deze partijen.

Overige derde Partijen

Uw gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen dan hierboven vermeld als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals de Belastingdienst en toezichthoudende autoriteiten.

Doorgifte aan derde landen

Care4Lease laat geen persoonsgegevens verwerken bij partners buiten de Europese Unie.

Bewaartermijnen

Care4Lease zal gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren:

 • Nadat een klantrelatie is beëindigd worden uw gegevens op basis van wettelijke verplichtingen door ons nog vijf jaar bewaard.
 • Mocht een oud-klant nog een openstaande vordering hebben staan bij Care4Lease, dan bewaren we de gegevens zolang als de vordering nog niet is verjaard.
 • We zijn wettelijk verplicht om alle financiële gegevens zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Het is mogelijk dat hierbij ook persoonsgegevens worden bewaard.
 • We moeten ongebruikelijke transacties vijf jaar bewaren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Uw rechten

Als klant of prospect heeft u verschillende rechten. Deze rechten sommen we hieronder op. U kunt:

 • Bij ons een overzicht vragen van uw verwerkte persoonsgegevens;
 • Inzicht krijgen in wat we met uw persoonsgegevens doen;
 • Eventuele fouten laten corrigeren en verouderde persoonsgegevens laten verwijderen;
 • Op grond van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor de grondslag gerechtvaardigde belangen;
 • Bezwaar maken tegen een specifieke verwerking, zoals bijvoorbeeld het gebruik van automatische besluitvorming voor uw leaseaanvraag.

Mocht u een beroep willen doen op een van bovenstaande rechten, dan kan dat via het privacy contactformulier.

Heeft u vragen met betrekking tot onze privacyverklaring of onze werkwijze op dit gebied, of heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen bij Winand Swelsen (privacy@bovemij.nl), de Functionaris Gegevensbescherming van Care4Lease. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overige vragen, opmerkingen of klachten?

Voor overige vragen of opmerkingen verzoeken we u het algemene contactformulier te gebruiken. Voor overige klachten met betrekking tot onze dienstverlening verzoeken we u het klachtenformulier gebruiken.

Care4Lease